ข้อมูลโรงเรียน

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
KANTHARALAK TECHNICAL COLLEGE (KTL)


K- Knowledge ความรอบรู้
T- Technical ความเชี่ยวชาญ
C- Creative ความคิดสร้างสรรค์


KTC เป็นสถานศึกษาที่มุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

วิสัยทัศน์
มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ชุมชน ผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ก้าวสู่ภาคีประชาคมอาเซียน ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการที่หลากหลาย
2. จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
4. บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ฝีมือดี มีคุณธรรม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผู้นำบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
ปรัชญา ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม
สีประจำวิทยาลัย สีแสด-น้ำเงิน
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย คือ ดอกทองกวาว