การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนอำนาจเจริญ

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมและข้อปฏิบัติในการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ ค่าย 1 เบื้องต้น ปีการศึกษา 2559 
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนอำนาจเจริญ 
ระหว่างวันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2559 
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ 
สิ่งที่นักเรียนต้องจัดเตรียมมาเข้าค่าย 

1. ชุดเข้าเรียน 
    1.1 ชุดนักเรียนจำนวน 2-3 ชุด 
    1.2 ชุดกึ่งนักเรียน (เสื้อเชิ้ตสีของโรงเรียน) 
2. เครื่องเขียนแบบเรียน ได้แก่ พจนานุกรม เครื่องคิดเลข ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุดจดบันทึกสิ่งที่เรียน ฯลฯ 
3. รองเท้านักเรียน หรือรองเท้าผ้าใบ สำหรับเข้าเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
4. ชุดนอน ชุดกีฬา 
5. ชุดไปรเวทให้เหมาะสมกับการอยู่ค่ายประมาณ 2 สัปดาห์ (ตามอัธยาศัย) 
6. เครื่องใช้สอยส่วนตัวที่จำเป็น เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ฯลฯ 
7. ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) 
8. ค่าจ้างซักรีดประมาณ 300 บาท (สำหรับนักเรียนที่จะจ้างซักผ้า ให้เตรียมเงินมาจ่ายในวันลงทะเบียน) 
กำหนดการรายงานตัวเข้าค่าย 
รายงานตัวเข้าค่าย ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.-15.00 น. (สวมชุดนักเรียน) 

กำหนดการพิธีเปิด 
เข้าร่วมพิธีเปิด ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.-16.00 น. (สวมชุดนักเรียน) 

ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้น 

1. รายงานตัวเข้าค่ายด้วยชุดนักเรียน ในวัน พุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียนเวลา 14.00-15.00 น. และ
เข้าร่วมพิธีเปิดเวลา 15.00 น. ณ อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 
2. นักเรียนควรสวมชุดนักเรียน หรือ ชุดกึ่งนักเรียน (เสื้อเชิ้ตสีของโรงเรียน) และสวมรองเท้านักเรียน หรือรองเท้าผ้าใบ เข้าค่ายเท่านั้น 
3. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของค่ายอย่างเคร่งครัด 

สิ่งที่ห้ามนำเข้าค่าย 
นักเรียนไม่ควรนำของมีค่ามาเข้าค่าย ซึ่งหากนำมาและเกิดการสูญหาย โครงการไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว 

หมายเหตุ 
คุณครูผู้ประสานงาน คุณครูสมคิด กุบแก้ว 081-7906346 
คุณครูพยอม วันสุดล 091-8341599 
คุณครูจิราวัช จันพวง 080-7623858

Comments