บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 คณะครูสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
                                           


                                                             คณะครูสาขาฟิสิกส์
                                    

                                                               คณะครูสาขาเคมี

                                                                คณะครูสาขาชีววิทยา

Comments