วิสัยทัศน์ / พันธกิจ โรงเรียนอำนาจเจริญ

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

ปรัชญา
สิกขา ชีวิต โชตนา
หมายถึง การศึกษาทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ ประสานชุมชน
ดำรงตนตามเอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สร้างความพร้อมตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน
สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติและสากล
Comments